เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic:หน่วย The Continent เป้าหมาย(Understanding Goals) :
- เข้าใจและยอมรับถึงความแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนาวัฒนธรรม และเห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันอย่างพึ่งพาอาศัยกันในสังคมโลกอย่างสันติสุข
- สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างภารดรภาพและยอมรับความแตกต่างทางประเพณี วัฒนธรรมของแต่ละสังคม เคารพสิทธิของผู้อื่นและตนเอง
- เข้าใจลักษณะทางกายภาพของแต่ละแห่งของโลกและเห็นความสัมพันธ์ของลักษณะทาง กายภาพกับการดำรงชีวิตที่ยั่งยืนและตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากร
- เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบันและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบ ที่เกิดขึ้น เรียนรู้เรื่องราวในอดีตเพื่อนำไปสู่ความอ่อนน้อมต่อบุคคลและสรรพสิ่ง
- เข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตและมี อยู่อย่างจำกัด สามารถจัดสรรให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
- เข้าใจบทบาทของตัวละคร เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมโลก

week9


เป้าหมายรายสัปดาห์  : สามารถอธิบายและคาดการณ์เกี่ยวกับปัญหาของโลกในอนาคตและแนวทางแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้อย่างสร้างสรรค์
Week
Input
Process
Out put
Outcome
9




15 - 18 .. 2557
โจทย์ : ปัญหาในอนาคตและการสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้
Key  Questions
- ในอนาคตโลกจะประสบปัญหาใดบาง เพราะอะไร และเราจะเตรียมรับมือกับปัญหาในอนาคตนั้นอย่างไร
- นักเรียนจะสรุปสิ่งที่ตนเองรู้และเข้าใจในรูปแบบที่น่าสนใจได้อย่างไร
เครื่องมือคิด
Round Rubin
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาของโลกในอนาคตผ่านเครื่องมือคิด
Place Mat
หาทางออกหรือแนวทางแก้ไขปัญหาในโลกอนาคต
สายใยอาหาร
สรุปองค์ความรู้หลังเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- กระดาษบรู๊ฟ
- สี / ปากกาเคมี
- บรรยากาศในห้องเรียน
- อินเทอร์เน็ต
- คลิปรายการ พื้นที่ชีวิต ตอน ชนพื้นเมืองแห่งหุบเขาโอโม่
วันจันทร์อังคาร
ชง :
- ครูให้นักเรียนดูคลิปเกี่ยวกับประเทศเอธิโอเปียซึ่งเป็นรายการ พื้นที่ชีวิต ตอน ชนพื้นเมืองแห่งหุบเขาโอโม่ ซึ่งทาง ภาคใต้ของเอธิโอเปีย บริเวณหุบเขาโอโม่ เป็นพื้นที่หนึ่งที่มีชนพื้นเมืองอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากกว่า 80 เผ่า มีภาษาและวัฒนธรรมเป็นของตัวเอง มีชีวิตแบบดั้งเดิม พึ่งพาธรรมชาติและการเลี้ยงสัตว์ ยูเนสโก้ได้ประกาศให้เป็นพื้นที่มรดกโลกทางวัฒนธรรม ว่ากันว่า วิถีชีวิตของชนเผ่าเหล่านี้ ใกล้เคียงกับวิถีชีวิตมนุษย์ยุคแรกๆ ของโลกที่เลิกเร่ร่อนเลี้ยงสัตว์และอยู่รวมกันเป็นชุมชน ทำให้ทุกวันนี้ นักมานุษยวิทยาจากทั่วโลกต่างเดินทางมาศึกษาวิถีชีวิตของพวกเขาเป็นจำนวนมาก ชนพื้นเมืองเหล่านี้ มีวิถีชีวิตแบบไหน พวกเขาเชื่อและศรัทธาในอะไร อนาคตจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อความเจริญทางวัตถุเข้ามา
เชื่อม :
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด เช่น นักเรียนเห็นอะไรบ้าง รู้สึกสึกอย่างไร ได้ข้อคิดอะไรบ้าง
- นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นและตอบคำถามโดยใช้เครื่องมือคิด Round Rubin
ใช้ :
นักเรียนแต่ละคนสรุปความเข้าใจและสิ่งที่ได้เรียนรู้ลงสมุดงาน
วันพฤหัสบดี
ชง :
ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่าในอนาคตโลกจะประสบปัญหาใดบ้าง เพราะอะไร และเราจะเตรียมรับมือกับปัญหาในอนาคตนั้นอย่างไร
เชื่อม :
ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาของโลกในอนาคตผ่านเครื่องมือคิด Round Rubin และหาทางออกร่วมกันผ่านเครื่องมือคิด Place Mat
ใช้ :
นักเรียนสรุปความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาในโลกอนาคตในรูปแบบที่ตนเองสนใจ เช่น ชาร์ต บทความ Mind Mapping นิทาน ฯลฯ
วันศุกร์
ชง : ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนจะสรุปองค์ความรู้หลังเรียนอย่างไรให้เห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงและแปลกใหม่
เชื่อม : นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
ใช้ : สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ผ่านเครื่องมือคิดใหม่คือ สายใยซึ่งมีลักษณะคล้ายสายใยอาหาร ทำให้สามารถมองเห็นความเชื่อมโยงของกิ่งต่างๆที่เกิดขึ้น  และไม่จำเป็นต้องเป็นระเบียบ เพราะบางเรื่องอาจสัมพันธ์ และเชื่อมโยงได้กับหลายอย่าง 
- ครูและนักเรียนร่วมกันสะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรมที่เกิดขึ้นตลอดทั้งสัปดาห์ /สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 9

ชิ้นงาน
- สรุปสิ่งสิ่งที่ได้เรียนรู้จากคลิป รายการ พื้นที่ชีวิต ตอนชนพื้นเมืองแห่งหุบเขาโอโม่
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาของโลกในอนาคตผ่านเครื่องมือคิด Round Rubin และแสดงความคิดเห็นเพื่อหาทางออกร่วมกันผ่านเครื่องมือคิด Place Mat
- สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอด Quarter ที่ 1
ผ่านเครื่องมือคิด สายใย
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่  9

ภาระงาน
- การคาดการณ์ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตและแนวทางป้องกันแก้ไข
- การสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอด Quarter ที่ 1
ผ่านเครื่องมือคิด สายใยอาหาร
- การสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 9

ความรู้ :
คาดการณ์เกี่ยวกับปัญหาของโลกในอนาคตและแนวทางแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้อย่างสร้างสรรค์
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
สามารถเลือกใช้อุปกรณ์ในการทำงานที่เหมาะสม
- ใช้อุปกรณ์ในการทำงานและเก็บเข้าที่
ทักษะการสื่อสาร
 พูดนำเสนอข้อมูลที่หาได้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆและนำเสนอจากการค้นคว้าเรื่องราวเกี่ยวกับปัญหาของโลกในอนาคตและแนวทางแก้ไขปัญหา
ทักษะการจัดการข้อมูล
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาของโลกในอนาคตและแนวทางแก้ไขปัญหา
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
สามารถทำงานเป็นทีมและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
การออกแบบชิ้นงานและรูปแบบการนำเสนอที่น่าสนใจ
ทักษะ ICT
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการหาข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาของโลกในอนาคตและแนวทางแก้ไขปัญหา
คุณลักษณะ :
- รักการเรียนรู้ กระตือรือร้นในการทำงาน
- มีความพยายาม อดทนในการทำงานให้สำเร็จ
- รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
 

















1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์ที่ 9 นี้พี่ ชั้น ป.6 ได้เรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาในอนาคต ซึ่งมีเป้าหมายคือ เพื่อให้นักเรียนสามารถอธิบายและคาดการณ์เกี่ยวกับปัญหาของโลกในอนาคตและแนวทางแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้อย่างสร้างสรรค์ โดยครูได้เริ่มต้นจากให้นักเรียนดูคลิปรายการ พื้นที่ชีวิต ตอน ชนพื้นเมืองแห่งหุบเขาโอโม่ ซึ่งทาง ภาคใต้ของเอธิโอเปีย บริเวณหุบเขาโอโม่ เป็นพื้นที่หนึ่งที่มีชนพื้นเมืองอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากกว่า 80 เผ่า มีภาษาและวัฒนธรรมเป็นของตัวเอง มีชีวิตแบบดั้งเดิม พึ่งพาธรรมชาติและการเลี้ยงสัตว์ ยูเนสโก้ได้ประกาศให้เป็นพื้นที่มรดกโลกทางวัฒนธรรม ว่ากันว่า วิถีชีวิตของชนเผ่าเหล่านี้ ใกล้เคียงกับวิถีชีวิตมนุษย์ยุคแรกๆ ของโลกที่เลิกเร่ร่อนเลี้ยงสัตว์และอยู่รวมกันเป็นชุมชน ทำให้ทุกวันนี้ นักมานุษยวิทยาจากทั่วโลกต่างเดินทางมาศึกษาวิถีชีวิตของพวกเขาเป็นจำนวนมาก ชนพื้นเมืองเหล่านี้ มีวิถีชีวิตแบบไหน พวกเขาเชื่อและศรัทธาในธรรมชาติที่อยู่รอบข้าง คนที่นั่นไม่มีศาสนาแต่ก็สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติ เป็นเรื่องที่น่าคิดต่อว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อความเจริญทางวัตถุเข้ามา หลังจากดูเสร็จครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด เช่น นักเรียนเห็นอะไรบ้าง รู้สึกสึกอย่างไร ได้ข้อคิดอะไรบ้าง ซึ่งนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นและตอบคำถามโดยใช้เครื่องมือคิด Round Rubin และนักเรียนแต่ละคนสรุปความเข้าใจและสิ่งที่ได้เรียนรู้ลงสมุดงาน ผมคิดว่านักเรียนหลายคนคงรู้สึกดีใจที่ตนเองได้เกิดบนผืนแผ่นดินไทย เพราะในคลิปที่ได้ดูชีวิตของคนที่นั่นค่อนข้างลำบากมากๆเมื่อเทียบกับคนในบ้านเรา คนจนที่ว่าลำบากในบ้านเรายังมีความสะดวกสบายกว่าคนธรรมดาที่นั้นหลายเท่าก็ว่าได้ วันต่อมาครูได้ตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่าในอนาคตโลกจะประสบปัญหาใดบ้าง เพราะอะไร และเราจะเตรียมรับมือกับปัญหาในอนาคตนั้นอย่างไร” บรรยากาศการเรียนเป็นปอย่างตื่นเต้น นักเรียนต่างได้แสดงความคิดเห็นกันอย่างเข้มข้น ซึ่งครูได้ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาของโลกในอนาคตผ่านเครื่องมือคิด Round Rubin และหาทางออกร่วมกันผ่านเครื่องมือคิด Place Mat งานนี้ใช้ความคิดเห็นส่วนตัวล้วนๆ ไม่มีถูกหรือผิด ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นของตนเองได้อย่างเต็มที่ หลังจากนั้นครูก็ได้ให้นักเรียนสรุปความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาในโลกอนาคตในรูปแบบที่ตนเองสนใจ เช่น ชาร์ต บทความ Mind Mapping นิทาน ฯลฯ ซึ่งพบว่าหลายคนสามารถสรุปสิ่งที่ตนเองเข้าใจออกมาได้เป็นอย่างดี และวันถัดมาครูได้ตั้งคำถามกระตุ้นการคิดคือ นักเรียนจะสรุปองค์ความรู้หลังเรียนอย่างไรให้เห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงและแปลกใหม่ วันนี้ครูได้ยกตัวอย่างเครื่องมือคิดแบบใหม่ที่นักเรียนอาจยังไม่เคยใช้มาก่อน นั้นคือ สายใยอาหาร ซึ่งมีลักษณะคล้ายสายใยอาหารที่วกไปวนมา มีข้อดีคือทำให้สามารถมองเห็นความเชื่อมโยงของกิ่งต่างๆที่เกิดขึ้น และไม่จำเป็นต้องเป็นระเบียบ เพราะบางเรื่องอาจสัมพันธ์ และเชื่อมโยงได้กับหลายอย่าง ซึ่งนักเรียนส่วนมากรู้สึกชื่นชอบเครื่องมือคิดนี้ หลายคนบอกว่า น่าสนุกดี และไม่ยุ่งยาก คิดแล้วเขียนไปต่อได้เรื่อยๆ และชั่วโมงสุดท้ายครูและนักเรียนร่วมกันสะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรมที่เกิดขึ้นตลอดทั้งสัปดาห์ และได้ให้นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 9 เป็นกิจกรรมสุดท้าย โดยสรุปสัปดาห์นี้เป็นอีกสัปดาห์ที่ผ่านไปอย่างรวดเร็วและพี่ๆ ชั้นป.6 ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมเป็นอย่างดีครับ

    ตอบลบ