เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic:หน่วย The Continent เป้าหมาย(Understanding Goals) :
- เข้าใจและยอมรับถึงความแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนาวัฒนธรรม และเห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันอย่างพึ่งพาอาศัยกันในสังคมโลกอย่างสันติสุข
- สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างภารดรภาพและยอมรับความแตกต่างทางประเพณี วัฒนธรรมของแต่ละสังคม เคารพสิทธิของผู้อื่นและตนเอง
- เข้าใจลักษณะทางกายภาพของแต่ละแห่งของโลกและเห็นความสัมพันธ์ของลักษณะทาง กายภาพกับการดำรงชีวิตที่ยั่งยืนและตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากร
- เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบันและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบ ที่เกิดขึ้น เรียนรู้เรื่องราวในอดีตเพื่อนำไปสู่ความอ่อนน้อมต่อบุคคลและสรรพสิ่ง
- เข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตและมี อยู่อย่างจำกัด สามารถจัดสรรให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
- เข้าใจบทบาทของตัวละคร เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมโลก

week1


เป้าหมายรายสัปดาห์  : สามารถวิเคราะห์และให้เหตุผลสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้
Week
Input
Process
Out put
Outcome
1
14 - 16 .. 2557
โจทย์ : สิ่งที่อยากเรียนรู้
Key  Questions
นักเรียนอยากเรียนรู้เรื่องอะไร ทำไมอยากเรียนเรื่องนี้

เครื่องมือคิด
Brainstorms
การร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดูและฟังและจากคำถาม
Place Mat
เลือกเรื่องที่สนใจอยากเรียนรู้และให้เหตุผลประกอบ
Blackboard Share
ตั้งชื่อโครงงาน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- ห้องเรียน
- ภาพและคลิปสารเคมีเกษตร โรคระบาด อาหารกับสุขภาพ สารคดีโรคมะเร็งผิวหนัง และโรคอุบัติใหม่
- กระดาษขนาด A3 / A4
- ปากกาเคมี / สีเมจิก

วันจันทร์ อังคาร
ชง :
- ครูเล่าประสบการณ์ช่วงปิดเรียนที่ผ่านมาให้นักเรียนฟัง และเชื่อมโยงกับภาพเหตุการณ์ที่ได้พบให้นักเรียนฟัง
- ครูให้นักเรียนดูคลิป สารเคมีเกษตร โรคระบาด อาหารกับสุขภาพ สารคดีโรคมะเร็งผิวหนัง และโรคอุบัติใหม่ ให้นักเรียนดู
เชื่อม :
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนเห็นอะไรบ้างจากการดูการฟัง รู้สึกอย่างไรบ้าง และคิดเห็นอย่างไร
- นักเรียนแต่ละคนแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด ทำไมบางคนอายุยืน บางคนอายุสั้น บางคนมีโรครุมเร้ามาก บางคนมีสุขภาพแข็งแรง ทั้งที่มีเครื่องอำนวยความสะดวกสบายจำนวนมาก  และทำไมคนในอดีตจึงมีอายุยืนทั้งที่ไม่ค่อยมีสิ่งอำนวยความสะดวกสบาย
- นักเรียนระดมความคิดร่วมกันตอบคำถามจากโจทย์ปัญหา
ใช้ :
- นักเรียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรมเบื้องต้น(สมุด)
- สุ่มนักเรียนออกมานำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
วันพฤหัสบดี
ชง :
ครูใช้กิจกรรมก้าวหน้าสำหรับสำรวจตนเองครอบครัวนักเรียนและบุคคลรอบข้างเกี่ยวกับสุขภาพ (ครูจะตั้งกติกา ข้อตกลง ถ้ามีให้ก้าวมาด้านหน้า ถ้าไม่มีให้ยืนอยู่กับที่ โดยครูมีคำถามนำ เช่น 
ปีนี้ใครที่เคยเป็นไข้ ใครที่มีคนในครอบครัวหรือญาติมีปัญหาสุขภาพ เช่น เบาหวาน ความดัน หัวใจ  ฯลฯ)
เชื่อม :
ครูและนักเรียนทำกิจกรรม “โยคะอย่างมีสติ” เพื่อสังเกตร่างกายและความรู้สึกของตนเองที่เกิดขึ้นขณะที่ทำกิจกรรม
ใช้ :
ครูและนักเรียนร่วมกันถอดบทเรียนจากกิจกรรม “โยคะอย่างมีสติ”
วันศุกร์
 ชง :
ครูตั้งคำถามกระตุ้นความคิด “ นักเรียนอยากเรียนรู้เรื่องอะไร และทำไมอยากเรียนเรื่องนั้น “
เชื่อม :
ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่ม แจกกระดาษขนาด A3 และสีให้แต่ละกลุ่มเลือกเรื่องที่สนใจอยากรู้โดยใช้เครื่องมือคิด คือ Place Mat และให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอ
ใช้:
- ครูให้นักเรียนเลือกหัวข้อและตั้งชื่อหน่วยการเรียนโดยใช้เครื่องมือคิด Blackboard Share
- ครูและนักเรียนแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้และทบทวนตลอดทั้งสัปดาห์
- นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 1
ชิ้นงาน
- สิ่งที่ได้เรียนรู้สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรม (สมุด)
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 1
- หัวข้อที่อยากรู้/ชื่อโครงงาน
- สิ่งที่รู้แล้ว และอยากรู้
ภาระงาน
- การคิดวิเคราะห์และตอบคำถามสิ่งที่ได้ฟัง
- การสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้และแสดงความคิดเห็น
- การเลือกหัวข้อที่อยากเรียนรู้

ความรู้ :
วิเคราะห์และให้เหตุผลสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- ใช้ทรัพยากรของห้องที่มีอยู่อย่างจำกัดให้คุ้มค่าและเหมาะสม
- เห็นการเชื่อมโยง เห็นความสัมพันธ์ของอาหารในปัจจุบันต่อตนเอง
ทักษะการสื่อสาร 
พูดนำเสนอสิ่งที่ได้ดูจากการดูคลิปให้ครูและเพื่อนๆฟังอย่างมีเหตุผล
ทักษะการจัดการข้อมูล
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากคลิปเพื่อ ทำshot note
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
สามารถทำงานเป็นทีมและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้
ทักษะ ICT 
หาข้อมูลที่ตนเองสนใจอยากเรียนรู้ได้
คุณลักษณะ
- รักการเรียนรู้ กระตือรือร้นในการทำงาน
- มีความพยายาม อดทนในการทำงานให้สำเร็จ
- รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น / แบ่งปัน
ความรู้ :
วิเคราะห์และให้เหตุผลสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- ใช้ทรัพยากรของห้องที่มีอยู่อย่างจำกัดให้คุ้มค่าและเหมาะสม
- เห็นการเชื่อมโยง เห็นความสัมพันธ์ของอาหารในปัจจุบันต่อตนเอง
 ทักษะการสื่อสาร 
พูดนำเสนอสิ่งที่ได้ดูจากการดูคลิปให้ครูและเพื่อนๆฟังอย่างมีเหตุผล
ทักษะการจัดการข้อมูล
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากคลิปเพื่อ ทำshot note
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
สามารถทำงานเป็นทีมและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้
ทักษะ ICT 
หาข้อมูลที่ตนเองสนใจอยากเรียนรู้ได้
คุณลักษณะ
- รักการเรียนรู้ กระตือรือร้นในการทำงาน
- มีความพยายาม อดทนในการทำงานให้สำเร็จ
- รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น / แบ่งปัน


 1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์แรกของการเรียนรู้ ทั้งครูและเด็กๆต่างรู้สึกตื่นเต้นและมีเรื่องราวมากมายที่อยากถ่ายทอดให้คุณครูและเพื่อนๆฟัง ดังนั้นครูจึงเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ถ่ายทอดและเล่าสิ่งที่ตนเองได้ทำหรือประสบการณ์ใหม่ๆในช่วงปิดเรียน หลังจากนั้นครูจึงให้นักเรียนดูคลิปเกี่ยวกับสารเคมีเกษตร โรคระบาด อาหารกับสุขภาพ สารคดีโรคมะเร็งผิวหนัง และโรคอุบัติใหม่ หลังจากนั้นครูและนักเรียนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด เช่น นักเรียนเห็นอะไรบ้างจากการดูการฟัง รู้สึกอย่างไรบ้าง และคิดเห็นอย่างไร ซึ่งนักเรียนแต่ละคนแสดงความคิดเห็นทั้งเหมือนและต่างกัน ครูจึงใช้คำถามกระตุ้นการคิดต่ออีกว่า ทำไมบางคนอายุยืน บางคนอายุสั้น บางคนมีโรครุมเร้ามาก บางคนมีสุขภาพแข็งแรง ทั้งที่มีเครื่องอำนวยความสะดวกสบายจำนวนมาก และทำไมคนในอดีตจึงมีอายุยืนทั้งที่ไม่ค่อยมีสิ่งอำนวยความสะดวกสบาย จากคำถามนี้มีนักเรียนจำนวนไม่น้อยที่รู้สึกว่าวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปโดยเฉพาะการกินและการไม่ได้ออกกำลังกายมีผลต่อสุขภาพ หลังจากนั้นครูให้นักเรียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรมเบื้องต้นลงสมุด และครูได้สุ่มนักเรียนออกมานำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน วันต่อมาครูได้ให้นักเรียนทำกิจกรรมก้าวหน้าสำหรับสำรวจตนเองครอบครัวนักเรียนและบุคคลรอบข้างเกี่ยวกับสุขภาพ (ครูจะตั้งกติกา ข้อตกลง ถ้ามีให้ก้าวมาด้านหน้า ถ้าไม่มีให้ยืนอยู่กับที่ โดยครูมีคำถามนำ เช่น ปีนี้ใครที่เคยเป็นไข้ ใครที่มีคนในครอบครัวหรือญาติมีปัญหาสุขภาพ เช่น เบาหวาน ความดัน หัวใจ ฯลฯ) ซึ่งกิจกรรมนี้จะทำให้ครูได้เห็นแนวโน้มจากคำตอบต่างๆ ของนักเรียนในภาพรวม และนักเรียนต่างได้แลกเปลี่ยนข้อมูลของตัวเองกับเพื่อนๆโดยไม่รู้ตัวและทำให้กิจกรรมต่างดำเนินไปอย่างราบรื่น หลังจากนั้นครูได้นำนักเรียนทำกิจกรรม “โยคะอย่างมีสติ” เพื่อสังเกตร่างกายและความรู้สึกของตนเองที่เกิดขึ้นขณะที่ทำกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมนี้ทำให้ทั้งครูและนักเรียนได้มีโอกาสสังเกตร่างกายของตนเองมากยิ่งขึ้น จากเมื่อก่อนที่ไม่ค่อยได้สังเกตร่างกายตนเองมากนัก หลังจากทำกิจกรรมครูและนักเรียนก็ได้ร่วมกันถอดบทเรียนจากกิจกรรม “โยคะอย่างมีสติ” นักเรียนบางคนบอกว่า เหมือนได้เห็นความรู้สึกตัวเองชัดเจนยิ่งขึ้น บางคนบอกว่า รู้ตัวไวขึ้นกว่าเดิม และในวันถัดมาครูได้ตั้งคำถามกระตุ้นการคิดเพื่อเลือกหัวข้อที่จะเรียนรู้ “นักเรียนอยากเรียนรู้เรื่องอะไร และทำไมอยากเรียนเรื่องนั้น“ โดยที่ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่ม แจกกระดาษขนาด A3 และสีให้แต่ละกลุ่มเลือกเรื่องที่สนใจอยากรู้โดยใช้เครื่องมือคิด คือ Place Mat และให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอ ผลปรากฎว่านักเรียนถึง 4 กลุ่มที่อยากเรียนเรื่อง ทวีป มีเพียง 1 กลุ่มเท่านั้นที่อยากเรียนเรื่องร่างกายและสุขภาพ ซึ่งผิดคาด เพราะครูเตรียมและสร้างแรงบันดาลใจเกี่ยวกับหน่วยสุขภาพ แต่เมื่อนักเรียนมีมติเลือกหัวข้อแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี หลังจากนั้นครูจึงให้ตั้งชื่อหน่วยการเรียนโดยใช้เครื่องมือคิด Blackboard Share สุดท้ายจึงได้ชื่อหน่วยคือ The Continent หลังจากนั้นครูและนักเรียนได้แลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้และทบทวนกิจกรรมที่เกิดขึ้นตลอดทั้งสัปดาห์ ขอบคุณเด็กๆที่น่ารักทุกคนที่ร่วมเรียนรู้และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีครับ

    ตอบลบ