เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic:หน่วย The Continent เป้าหมาย(Understanding Goals) :
- เข้าใจและยอมรับถึงความแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนาวัฒนธรรม และเห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันอย่างพึ่งพาอาศัยกันในสังคมโลกอย่างสันติสุข
- สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างภารดรภาพและยอมรับความแตกต่างทางประเพณี วัฒนธรรมของแต่ละสังคม เคารพสิทธิของผู้อื่นและตนเอง
- เข้าใจลักษณะทางกายภาพของแต่ละแห่งของโลกและเห็นความสัมพันธ์ของลักษณะทาง กายภาพกับการดำรงชีวิตที่ยั่งยืนและตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากร
- เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบันและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบ ที่เกิดขึ้น เรียนรู้เรื่องราวในอดีตเพื่อนำไปสู่ความอ่อนน้อมต่อบุคคลและสรรพสิ่ง
- เข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตและมี อยู่อย่างจำกัด สามารถจัดสรรให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
- เข้าใจบทบาทของตัวละคร เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมโลก

week10เป้าหมายรายสัปดาห์  : สามารถสรุปสิ่งที่ตนเองเข้าใจและถ่ายทอดสู่ผู้อื่นได้อย่างมีเหตุผล น่าสนใจ รวมทั้งสามารถประเมินตนเองเพื่อพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องได้
Week
Input
Process
Out put
Outcome
10
21 - 25 .. 2557
โจทย์ : การสรุป เผยแพร่องค์ความรู้และประเมินตนเอง
Key  Questions
 - นักเรียนจะถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้ให้ผู้อื่นรับรู้อย่างไรให้น่าสนใจโดยที่ทุกคนได้มีส่วนร่วมและเกิดการเรียนรู้
- อะไรที่นักเรียนทำได้ดีแล้ว อะไรที่ควรพัฒนาเพิ่มเติม
เครื่องมือคิด
Show and Share
การแสดงละครและเพลง
Round Rubin
เลือกวิธีการถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้ง Quarter 1 สู่ผู้อื่น
AAR
ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- ห้องเรียน
- กระดาษ 80 ปอนด์
- ชุดและอุปกรณ์ที่นักเรียนเตรียมมาสำหรับการแสดง
- เครื่องดนตรี

วันจันทร์พฤหัสบดี
ชง :
- ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนกิจกรรมที่เกิดขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนกิจกรรมที่เกิดขึ้นตลอดทั้ง Quarter ที่ 1
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ใน Quarter 1 มาถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างไร
เชื่อม :
- นักเรียนร่วมกันระดมความคิดเกี่ยวกับการสรุปสิ่งที่เรียนรู้ตลอดทั้ง Quarter 1 เพื่อมาถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจโดยใช้เครื่องมือคิด Round Rubin
ใช้ :
นักเรียนวางแผนแบ่งหน้าที่สำหรับการนำเสนอและถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านรูปแบบที่น่าสนใจ เช่น ซ้อมการแสดงละคร และดนตรี

วันศุกร์
ใช้ :
นักเรียนนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้ง Quarter ที่ 1 ให้น้องๆ ชั้น ป.4 และ ป.5 รวมทั้งผู้ปกครองได้รับชม
เชื่อม :
ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “จากการเรียนรู้และทำงานร่วมกันนักเรียนเห็นอะไร รู้สึกอย่างไรและได้เรียนรู้อะไรบ้าง”
- นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็น
- นักเรียนแต่ละคนประเมินตนเอง เช่นอะไรที่คิดว่าทำได้ดีแล้วและมีอะไรบ้างที่ตนเองควรพัฒนาเพิ่มเติม โดยจัดให้มีการเปิดวงสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (AAR หลังเรียนรู้ร่วมกับผู้ปกครอง)
ใช้ :
- ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนและสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้งสัปดาห์
- นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่  10

ชิ้นงาน
- สิ่งที่ทำได้ดีแล้วและสิ่งที่ควรพัฒนา
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 10
ภาระงาน
- การวางแผนสรุปงานในรูปแบบต่างๆที่น่าสนใจ
- การวางแผนการทำงาน
- การประเมินตนเอง
ความรู้
สรุปสิ่งที่ตนเองเข้าใจและถ่ายทอดสู่ผู้อื่นได้อย่างมีเหตุผล น่าสนใจ รวมทั้งสามารถประเมินตนเองเพื่อพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องได้
ทักษะ
ใช้เครื่องมือในการสร้างชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
- นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
มีวิธีการวางแผนการแก้ไขปัญหาจากการทำงานและปฏิบัติได้อย่างเป็นขั้นตอน
- มีความเป็นผู้นำและผู้ตามที่เข้าใจและรับฟังผู้อื่นในการวางแผนการทำงานร่วมกัน
- ค้นคว้าเรื่องราวที่ตนเองสนใจเพื่อหาคำตอบ
สร้างความสัมพันธ์ ที่ดีต่อกันภายในกลุ่ม นำเสนอต่อเพื่อนและครูได้อย่างเข้าใจและน่าสนใจ
- มีวิธีการในการศึกษาหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆได้อย่างครอบคลุม
- สร้างสรรค์ชิ้นงานได้เต็มศักยภาพของตนเอง
สังเคราะห์ข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ตนเองรับรู้ได้
คุณลักษณะ
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- การเคารพยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ส่งงานตรงเวลา
- มีจิตอาสาในการทำงาน มีน้ำใจ ช่วยเหลือแบ่งปัน


ซ้อมการแสดงละครและเพลง

แสดงให้น้องๆดู


 แสดงให้ผู้ปกครองดู


ผู้ปกครองร่วมชมการแสดงสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้ง Quarter ที่ 1 
ปีการศึกษา 2557
และร่วมสะท้อนลูกๆ1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์สุดท้ายของการเรียนเด็กๆหลายคนรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้นำเสนอการแสดงให้กับน้องๆ ผู้ปกครองและคุณครูได้รับชม แต่ก็ติดปัญหาที่ว่าพี่ๆ ชั้นป.6 ยังไม่ทราบว่าจะนำเสนออย่างไรให้ผู้ชมได้เข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองได้เรียนมา เพราะตลอดทั้ง Quarter 1 ก็เรียนหลายหัวข้อ ครูจึงตั้งคำถามว่าได้เป็นการแสดงที่เป็นฉ่อยเล่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นจะดีไหม นักเรียนส่วนมากไม่อยากแสดงรูปแบบฉ่อย ทั้งนี้เพราะพี่ๆชั้น ป.6 เคยแสดงฉ่อยแล้วในช่วง Quarter 4 ขณะที่เรียนชั้น ป.5 ดังนั้นครูจึงได้ให้อิสระทางความคิดกับนักเรียนว่าจะแสดงรูปแบบใดก็ได้ แต่ควรจะเป็นการแสดงที่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวที่ตนเองได้เรียนมา ในขณะเดียวกันก็ควรเป็นการแสดงที่สร้างสรรค์ด้วย หลังจากนั้นครูได้ให้เวลานักเรียนร่วมกันแสดงความคิดและหาข้อสรุปร่วมกัน โดยที่ครูออกไปนอกห้องเรียน เพื่อให้นักเรียนได้มีอิสระในการคิดรูปแบบการแสดงที่ตนเองสนใจ หลังจากนั้นไม่นานก็มีตัวแทนนักเรียนเดินมาบอกคุณครูว่า ได้รูปแบบการแสดงแล้วครับ เป็นการแสดงละคร และจะมีดนตรีอูคูเลเล่ หลังจากเสร็จสิ้นการแสดงครับ เมื่อนักเรียนได้ข้อสรุปเรื่องการแสดงแล้วครูจึงให้นักเรียนวางแผนและเขียนเค้าโครงเรื่องที่จะแสดง หลังจากนั้นก็ได้ซ้อมการแสดง ซึ่งช่วงแรกนักเรียนไม่ค่อยเต็มที่กับการแสดงจึงทำให้การแสดงติดๆ ขัดๆ ครูจึงเสริมแรงให้นักเรียนที่แสดงด้วยความตั้งใจ และแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคนิคการแสดงที่จะทำให้ผู้ชมรู้สึกคล้อยตามและน่าสนใจ เช่น ให้คิดว่าตนเองเป็นตัวละครนั้นจริงๆ ขณะที่แสดงควรมีสีหน้า ท่าทาง ที่สอดคล้องกับสถานการณ์นั้นๆ เพื่อให้ดูสมจริง ฯลฯ หลังจากที่ครูแนะนำแล้ว จึงให้นักเรียนซ้อมการแสดงอีกครั้งและแสดงให้ครูดู ซึ่งต้องใช้การแสดงหลายรอบจึงลงตัว เมื่อถึงวันแสดงจริงนักเรียนทุกคนคงรู้สึกตื่นเต้นไม่ต่างจากครู แต่การแสดงของพี่ๆ ชั้นป.6 ก็สามารถผ่านไปได้ด้วยดี และหลังจากนั้นครู ผู้ปกครองและนักเรียนจึงได้ร่วมกันสะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้และ บรรยากาศของการเรียนรู้วันสุดท้ายก็สิ้นสุดลงอย่างอบอุ่นและมีความสุข ขอบคุณผู้ปกครอง คุณครูทุกท่านและที่สำคัญคือเด็กๆทุกคนที่ได้ร่วมเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความหมาย ณ โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา

    ตอบลบ