เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic:หน่วย The Continent เป้าหมาย(Understanding Goals) :
- เข้าใจและยอมรับถึงความแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนาวัฒนธรรม และเห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันอย่างพึ่งพาอาศัยกันในสังคมโลกอย่างสันติสุข
- สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างภารดรภาพและยอมรับความแตกต่างทางประเพณี วัฒนธรรมของแต่ละสังคม เคารพสิทธิของผู้อื่นและตนเอง
- เข้าใจลักษณะทางกายภาพของแต่ละแห่งของโลกและเห็นความสัมพันธ์ของลักษณะทาง กายภาพกับการดำรงชีวิตที่ยั่งยืนและตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากร
- เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบันและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบ ที่เกิดขึ้น เรียนรู้เรื่องราวในอดีตเพื่อนำไปสู่ความอ่อนน้อมต่อบุคคลและสรรพสิ่ง
- เข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตและมี อยู่อย่างจำกัด สามารถจัดสรรให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
- เข้าใจบทบาทของตัวละคร เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมโลก

week8เป้าหมายรายสัปดาห์  : สามารถอธิบายกลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ วิเคราะห์ปัญหาเศรษฐศาสตร์และการปกครองที่เกิดขึ้นในบางประเทศ เพื่อเป็นกรณีศึกษาให้เกิดความเข้าใจในเชิงลึก
Week
Input
Process
Out put
Outcome
8
7 - 10 .. 2557
โจทย์ : เศรษฐศาสตร์และการปกครอง
Key  Questions
- ทำไมอาหารถึงราคาแพงขึ้น
- ทำไมร้านสะดวกซื้อ เช่น เทสโก้โลตัส / 7-eleven / Big C จึงขยายตัวอย่างรวดเร็วและจะส่งผลอย่างไร
- ทำไมคนผิวดำถึงถูกกีดกันสิทธิ์
- ทำไมคนที่อยากเป็นผู้นำต้องใช้เงินซื้อเสียง
เครื่องมือคิด
Black Board Share
ตอบคำถามชวนคิด เช่น
1. ทำไมอาหารถึงราคาแพงขึ้น
2. ทำไมร้านสะดวกซื้อ เช่น เทสโก้โลตัส / 7-eleven / Big C จึงขยายตัวอย่างรวดเร็วและจะส่งผลอย่างไร
3. ทำไมคนผิวดำถึงถูกกีดกันสิทธิ์
4. ทำไมคนที่อยากเป็นผู้นำต้องใช้เงินซื้อเสียง

Round Robin
ตอบคำถามหลังการดูคลิป เช่น นักเรียนเห็นอะไรบ้าง รู้สึกสึกอย่างไร ได้ข้อคิดอะไรบ้าง และถ้าเป็นผู้นำประเทศนักเรียนจะแก้ไขปัญหาอย่างไร
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- คลิปเกี่ยวกับ 
“ประเทศซิมบับเว” “ประเทศกรีซ” และ “สาเหตุที่ทำให้ประเทศไทยประสบกับภาวะฟองสบู่แตกเมื่อปี พ..2540
- กระดาษบรู๊ฟ
- สี / ปากกาเคมี
- บรรยากาศในห้องเรียน
- อินเทอร์เน็ต
วันจันทร์อังคาร
ชง :
ครูให้นักเรียนดูคลิปเกี่ยวกับประเทศซิมบับเว ซึ่งเป็นประเทศที่อยู่ในทวีปแอฟริกา ที่ในอดีตมีเคยเป็นประเทศที่ฐานะค่อนข้างดีมาก มีทรัพยากรที่สำคัญเช่นเพชร พลอย แร่แพลทินัม และสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามเช่นน้ำตกวิคตอเรีย แต่เนื่องจากการเข้าร่วมสงครามเพื่อแย่งชิงพื้นที่ของประเทศคองโกและการปกครองของคณะรัฐบาลที่มีการใช้นโยบายประชานิยม การคอร์รัปชั่นทำให้เศรษฐกิจเกิดภาวะถดถอย ต้องกู้เงินจากต่างประเทศ และค่าเงินเฟ้อพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดปัญหาหลายอย่าง
เชื่อม :
- หลังจากดูคลิปครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด เช่น นักเรียนเห็นอะไรบ้าง รู้สึกสึกอย่างไร ได้ข้อคิดอะไรบ้าง และถ้าเป็นผู้นำประเทศนักเรียนจะแก้ไขปัญหาอย่างไร
- นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นและตอบคำถามผ่านเครื่องมือคิด Round Rubin
วันพฤหัสบดี
ชง :
ครูให้นักเรียนดูคลิปเกี่ยวกับ “ประเทศกรีซ” และ “สาเหตุที่ทำให้ประเทศไทยประสบกับภาวะฟองสบู่แตกเมื่อปี พ..2540
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนรู้สึกอย่างไร และนักเรียนคิดว่าอะไรคือสาเหตุที่ทำให้ประเทศกรีซประสบปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง และทำไมประเทศไทยเกิดภาวะฟองสบู่แตกเมื่อปี พ..2540
เชื่อม :
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและตอบคำถาม
ใช้ :
นักเรียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ลงสมุดงาน
วันศุกร์
ชง : ครูตั้งคำถามชวนคิด ดังนี้
1. ทำไมอาหารถึงราคาแพงขึ้น
2. ทำไมร้านสะดวกซื้อ เช่น เทสโก้โลตัส / 7-eleven / Big C จึงขยายตัวอย่างรวดเร็วและจะส่งผลอย่างไร
3. ทำไมคนผิวดำถึงถูกกีดกันสิทธิ์
4. ทำไมคนที่อยากเป็นผู้นำต้องใช้เงินซื้อเสียง
เชื่อม :
- นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นและตอบคำถามผ่านเครื่องมือคิด Black Board Share
- ครูสุ่มนักเรียนตอบคำถามและวิเคราะห์คำถามและคำตอบร่วมกัน
ใช้ :
- นักเรียนสรุปความเข้าใจลงในสมุด
- ครูและนักเรียนร่วมกันสะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรมที่เกิดขึ้นตลอดทั้งสัปดาห์/สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 8

ชิ้นงาน
- สรุปจากการดูคลิปประเทศซิมบับเว
- การนำเสนองาน
- ตอบคำถามชวนคิดลงในสมุดงาน
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่  8

ภาระงาน
- การตอบคำถามและการสรุปสิ่งที่ได้จากการดูคลิป
- การร่วมกันสนทนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงความคิดเห็น
- การสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่  8
ความรู้ :
กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ วิเคราะห์ปัญหาเศรษฐศาสตร์และการปกครองที่เกิดขึ้นในบางประเทศ เพื่อเป็นกรณีศึกษาให้เกิดความเข้าใจในเชิงลึก
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
สามารถเลือกใช้อุปกรณ์ในการทำงานที่เหมาะสม
- ใช้อุปกรณ์ในการทำงานและเก็บเข้าที่
ทักษะการสื่อสาร
 อธิบายเรื่องราวเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์และการปกครองจากกรณีศึกษาของบางประเทศ เช่น ประเทศซิมบับเว และประเทศกรีซและเชื่อมโยงสู่ประเทศไทย
ทักษะการจัดการข้อมูล
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์และการปกครองจากกรณีศึกษาของบางประเทศ เช่น ประเทศซิมบับเว และประเทศกรีซ
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
สามารถทำงานเป็นทีมและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
การออกแบบชิ้นงานและรูปแบบการนำเสนอที่น่าสนใจ
ทักษะ ICT
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเทศซิมบับเว และประเทศกรีซเพื่อใช้ประกอบการเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์และการปกครอง
คุณลักษณะ :
- รักการเรียนรู้ กระตือรือร้นในการทำงาน
- มีความพยายาม อดทนในการทำงานให้สำเร็จ
- รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
การทำงานกลุ่มของนักเรียนเพื่อตอบคำถามชวนคิด เช่น
1. ทำไมอาหารถึงราคาแพงขึ้น
2. ทำไมร้านสะดวกซื้อ เช่น เทสโก้โลตัส / 7-eleven / Big C จึงขยายตัวอย่างรวดเร็วและจะส่งผลอย่างไร
3. ทำไมคนผิวดำถึงถูกกีดกันสิทธิ์
4. ทำไมคนที่อยากเป็นผู้นำต้องใช้เงินซื้อเสียง
ผ่านแผนภาพหรือภาพวาดสื่อความหมาย

การนำเสนอผ่านการแสดง

สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์1 ความคิดเห็น:

 1. สัปดาห์นี้พี่ ชั้น ป.6 ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์และการปกครอง โดยมีเป้าหมายคือเพื่อให้นักเรียนสามารถอธิบายกลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ วิเคราะห์ปัญหาเศรษฐศาสตร์และการปกครองที่เกิดขึ้นในบางประเทศ เพื่อเป็นกรณีศึกษาให้เกิดความเข้าใจในเชิงลึก โดยเริ่มต้นโดยการให้นักเรียนดูคลิปเกี่ยวกับประเทศซิมบับเว ซึ่งเป็นประเทศที่อยู่ในทวีปแอฟริกา ที่ในอดีตมีเคยเป็นประเทศที่ฐานะค่อนข้างดีมาก มีทรัพยากรที่สำคัญเช่นเพชร พลอย แร่แพลทินัม และสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามเช่นน้ำตกวิคตอเรีย แต่เนื่องจากการเข้าร่วมสงครามเพื่อแย่งชิงพื้นที่ของประเทศคองโกและการปกครองของคณะรัฐบาลที่มีการใช้นโยบายประชานิยม การคอร์รัปชั่นทำให้เศรษฐกิจเกิดภาวะถดถอย ต้องกู้เงินจากต่างประเทศ และค่าเงินเฟ้อพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดปัญหาหลายอย่าง ซึ่งพบว่านักเรียนให้ความสนใจดีมาก หลังจากดูคลิปครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด เช่น นักเรียนเห็นอะไรบ้าง รู้สึกสึกอย่างไร ได้ข้อคิดอะไรบ้าง และถ้าเป็นผู้นำประเทศนักเรียนจะแก้ไขปัญหาอย่างไร และให้นักเรียนแต่ละคนร่วมกันแสดงความคิดเห็นและตอบคำถามผ่านเครื่องมือคิด Round Rubin พบว่านักเรียนหลายคนตอบคำถามได้ดีมาก หลังจากนั้นครูให้นักเรียนดูคลิปเกี่ยวกับ “ประเทศกรีซ” และ “สาเหตุที่ทำให้ประเทศไทยประสบกับภาวะฟองสบู่แตกเมื่อปี พ.ศ.2540” ซึ่งหลายคนต่างรู้สึกตกใจกับข้อมูลที่ได้รับ หลังจากนั้นครูได้ตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนรู้สึกอย่างไร และนักเรียนคิดว่าอะไรคือสาเหตุที่ทำให้ประเทศกรีซประสบปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง และทำไมประเทศไทยเกิดภาวะฟองสบู่แตกเมื่อปี พ.ศ.2540” และจากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ทำให้ผมและเด็กๆได้มีความเข้าใจบางอย่างร่วมกันว่า จริงๆแล้วปัญหาทั้งหมดทั้งมวล ส่วนใหญ่มีต้นเหตุมาจากเรื่องง่ายๆพื้นฐานคือ ความโลภของมนุษย์นั้นเอง หลังจากนั้นผมได้ให้นักเรียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ลงสมุดงานของตนเอง วันต่อมาผมได้ตั้งคำถามชวนคิด เช่น
  1. ทำไมอาหารถึงราคาแพงขึ้น
  2. ทำไมร้านสะดวกซื้อ เช่น เทสโก้โลตัส / 7-eleven / Big C จึงขยายตัวอย่างรวดเร็วและจะส่งผลอย่างไร
  3. ทำไมคนผิวดำถึงถูกกีดกันสิทธิ์
  4. ทำไมคนที่อยากเป็นผู้นำต้องใช้เงินซื้อเสียง
  และให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นและตอบคำถามผ่านเครื่องมือคิด Black Board Share และหลังจากนั้นได้สุ่มนักเรียนตอบคำถามและวิเคราะห์ทั้งคำถามและคำตอบร่วมกัน กิจกรรมนี้สนุกมากเพราะได้เห็นความคิดของนักเรียนแต่ละคนที่มีทั้งคล้ายกันและแตกต่างกัน หลังจากนั้นครูและนักเรียนได้ร่วมกันสะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรมที่เกิดขึ้นตลอดทั้งสัปดาห์และสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 8 คือกิจกรรมสุดท้ายของสัปดาห์ สรุปว่าสัปดาห์นี้กิจกรรมทุกอย่างลื่นไหลและเป็นไปอย่างอัตโนมัติ และนักเรียนได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีครับ

  ตอบลบ