เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic:หน่วย The Continent เป้าหมาย(Understanding Goals) :
- เข้าใจและยอมรับถึงความแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนาวัฒนธรรม และเห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันอย่างพึ่งพาอาศัยกันในสังคมโลกอย่างสันติสุข
- สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างภารดรภาพและยอมรับความแตกต่างทางประเพณี วัฒนธรรมของแต่ละสังคม เคารพสิทธิของผู้อื่นและตนเอง
- เข้าใจลักษณะทางกายภาพของแต่ละแห่งของโลกและเห็นความสัมพันธ์ของลักษณะทาง กายภาพกับการดำรงชีวิตที่ยั่งยืนและตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากร
- เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบันและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบ ที่เกิดขึ้น เรียนรู้เรื่องราวในอดีตเพื่อนำไปสู่ความอ่อนน้อมต่อบุคคลและสรรพสิ่ง
- เข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตและมี อยู่อย่างจำกัด สามารถจัดสรรให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
- เข้าใจบทบาทของตัวละคร เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมโลก

week3
เป้าหมายรายสัปดาห์  : เข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับความสำคัญของประวัติศาสตร์และความสัมพันธ์ของประวัติศาสตร์ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
Week
Input
Process
Out put
Outcome
3
26- 30 .. 2557
โจทย์ : ประวัติศาสตร์ชาติไทย
Key  Questions
- ทำไมต้องเรียนประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์มีความสำคัญอย่างไร
- เหตุการณ์ในอดีตส่งผลต่อปัจจุบันปัจจุบันอย่างไรบ้าง
เครื่องมือคิด
Show and Share
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากการนำเสนอ / คำถามของครูและเพื่อนร่วมชั้นเรียน
Round Robin
จากการดูคลิปประวัติศาสตร์ชาติไทย / สะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรมที่เกิดขึ้นตลอดทั้งสัปดาห์
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- คลิป “ประวัติศาสตร์ชาติไทย”
- สี / ปากกาเคมี / กระดาษ 80 ปอนด์
- อินเทอร์เน็ต
- บรรยากาศในห้องเรียน

วันจันทร์ อังคาร
ชง :
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด  นักเรียนคิดว่า ทำไมต้องเรียนประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์สำคัญอย่างไร
- นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
- ครูให้นักเรียนดูคลิปเกี่ยวกับ ประวัติศาสตร์ชาติไทย
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นจากคลิปผ่านเครื่องมือคิด Round Robin
เชื่อม :
- แบ่งนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่มค้นคว้าเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของชาติไทย เช่น
1. ระบบเศรษฐกิจ
2. สังคม
3.การปกครอง
4.สงครามและความขัดแย้ง
5. ศาสนาและความเชื่อ
- ครูใช้คำถาม กระตุ้นการคิด “นักเรียนจะวางแผนการทำงานอย่างไรให้สมาชิกทุกคนในกลุ่มเกิดการเรียนรู้ละสามารถทำงานได้เสร็จตามเวลาที่กำหนด”
- นักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทำงานตามที่วางแผน
- นักเรียนแต่ละกลุ่มนำข้อมูลจากการค้นคว้ามาจัดกระทำในรูปแบบชาร์ต และนำเสนอในรูปแบบที่น่าสนใจ
ใช้ :
 นักเรียนเขียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ลงในสมุด
วันศุกร์ :
ชง :
ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่าเหตุการณ์ในอดีตส่งผลต่อปัจจุบันปัจจุบันอย่างไรบ้าง
เชื่อม :
- นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นจากคำถาม
- ครูและนักเรียนร่วมกันสะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรมที่เกิดขึ้นตลอดทั้งสัปดาห์ผ่านเครื่องมือคิด Round Rubin
- ครูให้นักเรียนดูคลิป “ประวัติศาสตร์ชาติไทย” อีกครั้ง
ใช้ :
นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 3 ในรูปแบบที่ตนเองสนใจ


ชิ้นงาน
- ชาร์ตเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของชาติไทย เช่น
1. ระบบเศรษฐกิจ
2. การปกครอง
3.วัฒนธรรมและประเพณี
4.สงครามและความขัดแย้ง
5. ศาสนาและความเชื่อ
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 3

ภาระงาน
- การค้นคว้าข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย
- การร่วมแสดงความคิดเห็นและตอบคำถาม
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 3
ความรู้ :
ความสำคัญของประวัติศาสตร์และความสัมพันธ์ของประวัติศาสตร์ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
ทักษะ :
 ทักษะชีวิต
สามารถเลือกใช้อุปกรณ์ในการทำงานที่เหมาะสม
- ใช้อุปกรณ์ในการทำงานและเก็บเข้าที่
ทักษะการสื่อสาร
 พูดนำเสนอข้อมูลที่หาได้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆและนำเสนอจากการค้นคว้าเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของชาติไทยได้
ทักษะการจัดการข้อมูล
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของชาติไทย ทั้งเรื่องระบบเศรษฐกิจ สังคม การปกครอง สงครามและความขัดแย้ง ศาสนาและความเชื่อ
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
สามารถทำงานเป็นทีมและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
การออกแบบชิ้นงานและรูปแบบการนำเสนอที่น่าสนใจ
ทักษะ ICT
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการหาข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของชาติไทย และหัวข้อที่สนใจ
คุณลักษณะ
- รักการเรียนรู้ กระตือรือร้นในการทำงาน
- มีความพยายาม อดทนในการทำงานให้สำเร็จ
- รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์ที่ 3 นักเรียนได้เริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย เพราะช่วงที่วางแผนการเรียนรู้นักเรียนหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าประวัติศาสตร์ของชาติไทยเคยเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งเป็นเวลานานแล้ว เพื่อความเข้าใจและเป็นการทบทวนจึงอยากเรียนรู้อีกครั้ง และเพื่อให้สามารถเรียนรู้ได้ทันตามเวลาที่มีอยู่อย่างจำกัด ครูจึงได้แบ่งนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม แต่ละกลุ่มศึกษาค้นคว้าในหัวข้อที่แตกต่างกัน เช่น 1. ระบบเศรษฐกิจ 2. สังคม 3.การปกครอง 4.สงครามและความขัดแย้ง 5. ศาสนาและความเชื่อ หลังจากที่นักเรียนได้แบ่งหน้าที่กันแล้วก็ได้ลงมือศึกษา ค้นคว้าตามที่ได้วางแผนไว้ และนำข้อมูลที่ได้นำมาจัดกระทำในรูปแบบ ชาร์ตความรู้ หลังจากนั้นได้นำเสนอ Show and Share หน้าชั้นเรียนต่อคุณครูและเพื่อนๆร่วมชั้น ซึ่งภายหลังจากสิ้นสุดกิจกรรมครูและนักเรียนได้ร่วมกันสะท้อนกิจกรรมที่เกิดขึ้นทั้งหมด (AAR) คุณครูจึงได้สะท้อนการทำงานของนักเรียนว่า สิ่งที่นักเรียนแต่ละกลุ่มค้นคว้าและนำเสนอสู่เพื่อนๆนั้น ส่วนมากเป็นข้อมูลเพียงผิวเผิน ไม่ลึกมากพอ และนักเรียนส่วนมากก็เห็นด้วย และนักเรียนได้เสนอทางออกคือสัปดาห์ต่อไปอยากให้เรียนหัวข้อของประวัติศาสตร์ซ้ำอีกครั้ง แต่จะเรียนรู้ผ่านกิจกรรมอื่น อาจไม่ใช่กิจกรรมการค้นหาข้อมูลโดยตรงก็ได้ หลังจากนั้นครูและนักเรียนจึงได้ร่วมกันทบทวนกิจกรรมและสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้งสัปดาห์อีกครั้ง และนักเรียนทุกคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ตามความสนใจ ซึ่งสัปดาห์ที่ 3 นี้นักเรียนได้ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่างๆเป็นอย่างดี

    ตอบลบ