เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic:หน่วย The Continent เป้าหมาย(Understanding Goals) :
- เข้าใจและยอมรับถึงความแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนาวัฒนธรรม และเห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันอย่างพึ่งพาอาศัยกันในสังคมโลกอย่างสันติสุข
- สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างภารดรภาพและยอมรับความแตกต่างทางประเพณี วัฒนธรรมของแต่ละสังคม เคารพสิทธิของผู้อื่นและตนเอง
- เข้าใจลักษณะทางกายภาพของแต่ละแห่งของโลกและเห็นความสัมพันธ์ของลักษณะทาง กายภาพกับการดำรงชีวิตที่ยั่งยืนและตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากร
- เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบันและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบ ที่เกิดขึ้น เรียนรู้เรื่องราวในอดีตเพื่อนำไปสู่ความอ่อนน้อมต่อบุคคลและสรรพสิ่ง
- เข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตและมี อยู่อย่างจำกัด สามารถจัดสรรให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
- เข้าใจบทบาทของตัวละคร เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมโลก

week7เป้าหมายรายสัปดาห์  : สามารถอธิบายแนวคิดพื้นฐานของศาสนา สาเหตุการเกิดขึ้นของศาสนา ความเหมือนความแตกต่าง เคารพและยอมรับในความแตกต่างทางความคิด
Week
Input
Process
Out put
Outcome
7
30 มิ..- 4 .. 2557
โจทย์ : ศาสนาและความเชื่อ
Key  Questions
-  ศาสนาเกิดขึ้นได้อย่างไร ทำไมต้องมีศาสนา แล้วทำไมคนจึงไม่นับถือศาสนาเดียวกัน
- เชื่อหรือไม่ว่าการมีศาสนานับถือจะช่วยให้คนเป็นคนดี เพราะอะไร
- แต่ละศาสนามีอะไรที่เหมือนกันหรือมีส่วนคล้ายกันและคล้ายกันอย่างไร
เครื่องมือคิด
ชักเย่อความคิด
เชื่อหรือไม่ว่าการมีศาสนานับถือจะช่วยให้คนเป็นคนดี เพราะอะไรRound Robin
จากคำถาม เช่น ศาสนาเกิดขึ้นได้อย่างไร ทำไมต้องมีศาสนา แล้วทำไมคนจึงไม่นับถือศาสนาเดียวกัน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
นักเรียน/ครู
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- กระดาษขนาด 80 ปอนด์
- สี / ปากกาเคมี
- บรรยากาศในห้องเรียน
- อินเทอร์เน็ต
- กระดาษสีขนาด ¼ ของกระดาษ A4
วันจันทร์อังคาร
ชง :
 ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด เช่น นักเรียนคิดว่าศาสนาเกิดขึ้นได้อย่างไร ทำไมต้องมีศาสนา แล้วทำไมคนจึงไม่นับถือศาสนาเดียวกัน
เชื่อม :
- นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพื่อตอบคำถามผ่านเครื่องมือคิด Round Rubin
- ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลัทธิ ความเชื่อ ศาสนาต่างๆที่มีคนนับถือ เช่น พุทธ คริสต์ อิสลาม พราหมณ์-ฮินดู สิกข์ ลัทธิเต๋า ขงจื๊อ ไซโลอัสเตอร์ ฯลฯ
- นักเรียนนำข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้ามาจัดกระทำในรูปแบบที่น่าสนใจ เช่น ชาร์ตความรู้  Flow Chart  ฯลฯ และนำเสนอต่อครูและเพื่อนๆ ด้านหน้าอาคารประถมฯ
วันพฤหัสบดี
ชง :
ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเชื่อหรือไม่ว่าการมีศาสนานับถือจะช่วยให้คนเป็นคนดี เพราะอะไร”
เชื่อม :
ครูให้นักเรียนแสดงทรรศนะของตนเองต่อศาสนาและลัทธิความเชื่อผ่านเครื่องมือคิด ชักเย่อความคิด จากคำถาม : เชื่อหรือไม่ว่าการมีศาสนานับถือจะช่วยให้คนเป็นคนดี เพราะอะไร 
วันศุกร์
ชง :
ครูใช้เครื่องมือคิด Place Mat เพื่อให้นักเรียนวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจากการเรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาทั้งหมด จากคำถาม : แต่ละศาสนามีอะไรที่เหมือนกันหรือมีส่วนคล้ายกันและคล้ายกันอย่างไร
เชื่อม :
นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอความข้าใจต่อครูและเพื่อนร่วมชั้นเรียน และร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น Round Rubin
ใช้ :
- นักเรียนแต่ละคนสรุปสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ผ่านชิ้นงาน “บทความเกี่ยวกับศาสนา”
- ครูและนักเรียนร่วมกันสะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรมที่เกิดขึ้นตลอดทั้งสัปดาห์
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 7

ชิ้นงาน
- ชาร์ตความรู้เกี่ยวกับศาสนา
- การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับศาสนาผ่านเครื่องมือคิด Card  and  Cart / Place Mat /บทความ
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่  7

ภาระงาน
- การค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อศาสนาและการวางแผนการทำงาน
- การเตรียมนำเสนองาน
- การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับศาสนาผ่านเครื่องมือคิด Card  and  Cart / Place Mat /บทความ
ความรู้ :
แนวคิดพื้นฐานของศาสนา สาเหตุการเกิดขึ้นของศาสนา ความเหมือนความแตกต่าง เคารพและยอมรับในความแตกต่างทางความคิด
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
สามารถเลือกใช้อุปกรณ์ในการทำงานที่เหมาะสม
- ใช้อุปกรณ์ในการทำงานและเก็บเข้าที่
ทักษะการสื่อสาร
พูดนำเสนอข้อมูลที่หาได้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆและนำเสนอจากการค้นคว้าเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนาและความเชื่อ
ทักษะการจัดการข้อมูล
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานของศาสนา สาเหตุการเกิดขึ้นของศาสนา ความเหมือนความแตกต่างกัน
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
สามารถทำงานเป็นทีมและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
การออกแบบชิ้นงานต่างๆ และรูปแบบการนำเสนอที่น่าสนใจ
ทักษะ ICT
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการหาข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานของศาสนา สาเหตุการเกิดขึ้นของศาสนา ความเหมือนความแตกต่างกัน
คุณลักษณะ :
- รักการเรียนรู้ กระตือรือร้นในการทำงาน
- มีความพยายาม อดทนในการทำงานให้สำเร็จ
- รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น2 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์ที่ 7 นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาและความเชื่อ ซึ่งมีเป้าหมายคือ เพื่อให้นักเรียนสามารถอธิบายแนวคิดพื้นฐานของศาสนา สาเหตุการเกิดขึ้นของศาสนา ความเหมือนความแตกต่าง เคารพและยอมรับในความแตกต่างทางความคิด ครูเริ่มต้นด้วยการตั้งคำถามกระตุ้นการคิด เช่น นักเรียนคิดว่าศาสนาเกิดขึ้นได้อย่างไร ทำไมต้องมีศาสนา แล้วทำไมคนจึงไม่นับถือศาสนาเดียวกัน และให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพื่อตอบคำถามผ่านเครื่องมือคิด Round Rubin ซึ่งแต่ละคนต่างมีมุมมองที่แตกต่างกัน แต่ครูก็ไม่ได้สรุปว่าอะไรคือความคิดที่ถูกต้องที่สุด เพราะจริงๆแล้ว ก็ยากที่จะตอบได้ว่าความคิดไหนคือความคิดที่ถูกต้องที่สุด แต่ให้นักเรียนได้เห็นในหลายความคิดก็น่าจะทำให้เขาได้มีความคิดรวบยอดของตนเอง จากนั้นเพื่อตอบโจทย์คำถามครูจึงให้นักเรียนแบ่งกลุ่มค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลัทธิ ความเชื่อ ศาสนาต่างๆที่มีคนนับถือ เช่น พุทธ คริสต์ อิสลาม พราหมณ์-ฮินดู สิกข์ ลัทธิเต๋า ขงจื๊อ ไซโลอัสเตอร์ ฯลฯ และให้นักเรียนนำข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้ามาจัดกระทำในรูปแบบที่น่าสนใจ เช่น ชาร์ตความรู้ Flow Chart ฯลฯ และนำเสนอต่อครูและเพื่อนๆ ด้านหน้าอาคารประถมฯ ซึ่งหลายกลุ่มนำเสนอได้ค่อนข้างดี แต่ก็ไม่ได้ครอบคลุมเนื้อหาได้ทั้งหมด เพราะแต่ละศาสนามีรายละเอียดปลีกย่อยจำนวนมาก หลังจากนั้นครูได้ตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเชื่อหรือไม่ว่าการมีศาสนานับถือจะช่วยให้คนเป็นคนดี เพราะอะไร” ซึ่งจากปัญหานี้นักเรียนได้ร่วมกันคิดผ่านเครื่องมือคิด Round Rubin โดยแต่ละคนก็มีมุมมองเกี่ยวกับเรื่องนี้แตกต่างกันไป และเพื่อให้เห็นภาพรวมของความคิดเด็กๆว่ามีเจตคดติอย่างไรต่อลัทธิความเชื่อด้านศาสนา ครูจึงคิดกิจกรรมให้นักเรียนแสดงทรรศนะของตนเองต่อศาสนาและลัทธิความเชื่อผ่านเครื่องมือคิด ชักเย่อความคิด จากคำถาม : เชื่อหรือไม่ว่าการมีศาสนานับถือจะช่วยให้คนเป็นคนดี เพราะอะไร ซึ่งในชั้นนี้มีทั้งเชื่อ ไม่แน่ใจ และไม่เชื่อ ซึ่งแต่ละคนต่างก็มีเหตุผลตามความรู้สึกนึกคิดของตัวเอง กิจกรรมนี้สังเกตได้ว่าเด็กๆแต่ละสามารถคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ได้ด้วยตนเอง และสุดท้ายครูก็ยังไม่ได้สรุปว่าความคิดไหนที่ถูกต้องที่สุดแต่ให้นักเรียนทุกคนได้ครุ่นคิดใคร่ครวญด้วยตนเอง เพราะสุดท้ายแล้วแม้จะนับถือศาสนาหรือไม่นับถือศาสนา หากคนนั้นทำสิ่งที่ดีงาม สิ่งนั้นก็จะยังเป็นสิ่งที่ดีงามอยู่นั่นเอง

    ตอบลบ
  2. ขอบพระคุณเเนวความคิดดีๆนะครับ ... ผมในฐานะที่สอนระดับมัธยมจะทำ PBL ต่อให้ได้ครับ

    ตอบลบ